NAŠE PRIESKUMY A ANALÝZY PORÚCH STAVIEB

Systém práce Strestavu UNI pri obnove – rekonštrukcii striech i fasád

Pred rekonštrukciou strechy najprv vykonáme podrobný prieskum strechy. Ak je zadanie i pre fasádu, postupuje sa identicky i na fasáde. Prevažne je to však na fasáde riešené projektantom fasády od investora. Prieskum strechy sa vykoná podľa dohody s investorom so zohľadnením toho, o aký druh strechy sa jedná a aké sú kladené požiadavky na druh rekonštrukcie. Vyhotovíme fotodokumentáciu strechy, prehliadneme stav krytiny, vykonáme podľa potreby sondu do strešného plášťa až po nosnú konštrukciu a odoberieme vzorky na posúdenie vlhkosti v strešnom plášti. Na laboratórnych váhach odvážime odobraté vzorky. Po ich vysušení sa váženie vzoriek zopakuje. Rozdielom nameraných hodnôt zistíme množstvá vlhkosti v strešnom plášti. Špeciálnym prístrojom vykonáme odtrhovú skúšku, pre určenie typu kotvy. Vykonáme tepelnotechnický výpočet na posúdenie pomerov v strešnom plášti. Po analýze zistených porúch navrhneme spôsob riešenia a vyberieme najvhodnejšiu technológiu. Naši projektanti zhotovia podrobné výkresy riešenia detailov a pôdorysy s vyznačením, kde sú jednotlivé detaily použité. V technickej správe k PD popíšu podmienky dodávok a postup prác pri rekonštrukcii. Po spracovaní výkazu výmer vypracujú podrobný položkový rozpočet.

Systém práce pri novostavbách

U novostavby strechy sa postupujeme obdobným spôsobom ako pri obnove – rekonštrukcii s tým rozdielom, že v prípravnej fáze namiesto prieskumu strechy naši technici preštudujú pôvodnú dokumentáciu od investora a pri zistených nedostatkoch prejednáme úpravu riešenia s projektantom príslušnej stavby tak, aby vyhovovala všetkým normám a predpisom a samozrejme požiadavkám investora. Podľa potreby dopracujeme, alebo prepracujeme výkresy detailov a stavebných riešení. S projektantom taktiež prejednáme výber najvhodnejšej povlakovej krytiny, pre daný typ strechy ako aj ostatné technológie potrebné pre vykonanie strechy realizáciou na kľúč, ako to bežne zabezpečujeme.

Odborný prieskum strechy i fasády

Vykonanie odtrhovej skúšky pre kotvenie špeciálnym prístrojom. Prístrojom sa zisťuje kvalita podkladu na streche i na fasáde. U fasády sa zisťuje kvalita podkladu pre udržanie KZS.
Pri streche okrem odborného posúdenia stavu povlakovej krytiny je vždy potrebné posúdiť aj celkový stav strešného plášťa. K tomu patrí aj tzv. odtrhová skúška, ktorou sa definuje sila, ktorou daná kotva drží v materiálovej vrstve do ktorého je kotvená. Je to potrebné pre spoľahlivé navrhnutie počtu a druhu kotiev. Určuje sa špeciálnym prístrojom, na ktorom sa závitom vytvára ťah a manometer nameria príslušnú hodnotu, ktorú zaregistruje v momente odtrhnutia kotvy, alebo jej povolenia z podkladu. Často je potrebné vyskúšať i viacero druhov kotiev, ktoré najlepšie vyhovujú v danej konštrukcii. V Strestave UNI máme takýto prístroj a pred realizáciou ním preverujeme stav podkladu na viacerých miestach. Bez zistenia únosnosti podkladu takýmto prístrojom nie možné pristúpiť k zodpovednej realizácii kotvenia.

Vykonanie sondy až po nosnú konštrukciu

Aby sa zodpovedne zistil stav strešného plášťa, je potrebné vykonať aj sondu až po nosnú konštrukciu. Stav odobratých vzoriek analyzujeme a podľa potreby určíme množstvo obsahu vody v nich na laboratórnych váhach pred sušením a po ňom. Aby nedošlo k sušeniu počas prepravy, vzorky vložíme do vzduchotesných sáčkov. Zameranie strechy a sonda sú dôležité pre určenie presného rozsahu prác a určenie skutočných materiálových vrstiev vo fragmente strechy, ktorá sú často odlišné ako uvádza príslušná dokumentácia stavby. Toto sa následne premieta do jednotlivých podrobných strešných detailov, ktoré je potrebné vypracovať.

Vypracovanie tepelno – technického výpočtu

Naprojektovanie potrebnej vrstvy zateplenia je nevyhnutné stanoviť tepelnotechnickým výpočtom. K tomu máme v Strestave UNI výpočtový PC program Svoboda software a na ňom po zadaní hrúbok pôvodných vrstiev strešného plášťa vypočítame potrebnú chýbajúcu hrúbku tepelnej izolácie do hrúbky požadovanej normou. Niektoré firmy namiesto výpočtu používajú pri návrhu zateplenia hrúbku odhadom, čo je veľmi nezodpovedné, lebo takto môžu zatepľovať nedostatočne, prípadne i zbytočne priveľa. Potvrdiť sa to dá jedine technickým výpočtom. A podceniť hrúbku zateplenia môže spôsobovať nielen zbytočné vyššie náklady na kúrenie, ale vyvolať aj poruchy v konštrukcii strechy. Môžu spôsobovať vlhnutie stien a stropov, koróziu oceľových konštrukcií alebo plesne na drevených konštrukciách.

Vyhotovenie kotviaceho plánu pre povlakovú krytinu

Množstvo kotiev na jeden meter štvorcový sa určujeme taktiež výpočtom. Množstvá kotiev na okrajoch strechy a v kútoch sú iné ako množstvá v strede strechy. Zohľadňuje sa pritom veterná oblasť, kde je budova umiestnená, výška budovy, jej poloha v teréne a nadmorská výška, kde je budova situovaná. Strestav UNI si kotevné plány vypracováva sám ručne podľa predpisov a pri zložitejších strechách objednáva v rámci servisu u dodávateľa technológie krytiny.