ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FIRMY

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Riaditeľom a konateľom spoločnosti je Stanislav Čižmárik, ktorý je ústredným manažérom technických riešení, uzatvárania zmluvných vzťahov ako aj celej koncepcie práce firmy Strestav UNI. Dvadsaťročná prax samostatného stavbyvedúceho na veľkých objektoch v Bratislave a následne takmer dve desaťročia skúseností z vedenia malej stavebnej firmy, neustáleho študovania noviniek v stavebníctve a odbornej práce v problematike striech a fasád je pre záujemcov o realizácie prác od firmy Strestav UNI dobrou zárukou, že sa obrátili na tú správnu adresu. Ako manažér firmy sa obklopil šikovnými spolupracovníkmi a tak je v súčasnosti Strestav UNI lídrom vysokej kvality pri realizácii striech.

Stanislav Čižmárik

O FIRME

Strestav UNI s.r.o. je strechárskou realizačnou firmou, ktorá si za svoj prvoradý cieľ vytýčila najvyššiu kvalitu a spoľahlivosť strešných konštrukcií, ktoré realizuje. Aby to bolo možné dosiahnuť vytvorila si k tomu patričnú organizačnú štruktúru celej spoločnosti. Organizačná štruktúra má nasledovné zloženie : VEDENIE SPOLOČNOSTI, SEKRETARIÁT SPOLOČNOSTI, PROJEKČNÉ ODDELENIE A VÝROBNÉ ODDELENIE.

SEKRETARIÁT SPOLOČNOSTI

Sekretariát vedie asistentka riaditeľa Magdaléna Štrbková, ktorá vo firme Strestav UNI pracuje od jej založenia. V tíme vedenia Strestavu UNI má každý pracovník viacero činností. Asistentka riaditeľa má v referáte okrem agendy sekretariátu a marketingovej práce, všetky objednávky a evidenciu našich účtovných dokladov a spravuje právne doklady spoločnosti.

PROJEKČNÉ ODDELENIE

Hlavným riešiteľom stavebných konštrukcií je konateľ spoločnosti Stanislav Čižmárik. Prípravu a rozpočty zabezpečuje Mgr. Juraj Čižmárik. Tepelno-technické výpočty spracovávame na špeciálnom programe. Výpočty rozpočtov vypracovávame v programe Sizkar, ktorý je vypracovaný špeciálne pre malé a stredné firmy. Jeho prínosom pre investora je aj presné slovné vyjadrenie položiek rozpočtu, ktoré umožňuje lepšie kontrolovať obsah rozpočtu pred realizáciou i počas nej.

VÝROBNÉ ODDELENIE

Výrobné oddelenie má dve sekcie STRECHY a FASÁDY. Obidve sekcie pracujú podľa podrobnej projektovej dokumentácie. Takto má každý montážnik jasne stanovené, ako sa majú práce realizovať. Nad vykonávaním prác má zmluvný dohľad stavbyvedúci, ktorý zároveň vykonáva i kontakt s investorom. Priame riadenie prác a zásobovanie stavieb vykonáva vedúci príslušný montážnik, pre strechy pán Ivan Mazák. Rozhodnutie o zmluvných záležitostiach je v kompetencii konateľa spoločnosti.

Montážnici sú vybavení kompletným ručným elektrickým náradím pre prácu na plochých strechách, fasádach a na lešení. Absolvovali školenia o bezpečnosti práce a majú vybavenie individuálnej ochrany i pre prácu vo výškach.

VYPRACOVANIE PONUKOVEJ DOKUMENTÁCIE

PROJEKTANTI STRESTAVU UNI PRI TVORBE DETAILOV VYCHÁDZAJÚ Z KNOW–HOW FIRMY

Riešenia strešných konštrukcií sú zostavované na základe dlhoročných skúseností vedenia firmy a špeciálnych technologických postupov určovaných jednotlivými dodávateľmi strechárskych a fasádnych technológií. Pri použití určitej technológie sa zohľadňuje nielen systémové riešenie danej technológie, ale aj naše mimoriadne riešenia, ktoré nám umožňujú znalosti z mnohých nami používaných technológií. Kombináciou rôznych materiálov a technológií projektanti Strestavu UNI vytvárajú nielen bežné, ale aj brilantné a nápadité netradičné riešenia, najmä u plochých striech. Pri fasádach sa rešpektujú vždy technologické postupy toho ktorého dodávateľa kontaktného zatepľovacieho systému – KZS. Projekt  zateplenia fasády zabezpečuje zvyčajne investor cez autorizovaného projektanta. Náša dokumentácia je zložená z tohto projektu a riešenia strešných konštrukcií od našich projektantov.

PROJEKCIA STRESTAVU UNI VYPRACOVÁVA PODROBNÚ DOKUMENTÁCIU

Detaily  striech prípadne i fasád robíme prevažne  v mierke 1:5, čob spĺňa kritériá podrobnej, až dielenskej dokumentácie. Robíme to preto, aby bolo možné detailne určiť všetky riešenia vrátane použitých materiálov, spojovacích prvkov a spôsobov napojení. V dokumentácii sa používa systémové označenie, ktorá konštrukcia je pôvodná (PK), ktorá je predmetom ponuky (PP) a ktoré sú následné práce (NP). Tým sa dosahuje, že je jednoznačne definované, čo je stavebnou pripravenosťou pred realizáciou prác a čo je predmetom ponuky obsiahnutým v rozpočte. Predchádza sa tým zbytočným nejasnostiam v priebehu realizácie prác a jasne sa definuje predmet ponuky.  Pokiaľ je súčasťou našej ponuky projekt fasády od projektanta investora, používa sa na realizáciu táto dokumentácia investora. Každá ponuková dokumentácia Strestavu UNI má svoje identifikačné štvorčíselné systémové označenie, ktoré je uvedené v rozpočte i v príslušnej ZOD, a tak sú zmluvné vzťahy a obsah dokumentácie jasne definované.

PÔDORYSY STRIECH A PODROBNÉ DETAILY

Po zozbieraní všetkých uvedených podkladov pristúpime k vypracovaniu ponukovej dokumentácie. Pôdorys budovy kreslíme v mierke tak, aby sa dalo s ním pracovať na stavbe, teda max. na formát A3. Hlavný dôraz pritom kladieme na výber vhodnej technológie, skladby fragmentu a konštrukcie detailov, čo sa určuje spravidla na konzultáciách našich projektantov s riaditeľom firmy. Výkresy detailov vypracováva naša projekcia v mierke 1 : 3 až 1:5 preto, aby bolo možné projekčne jasne a jednoznačne definovať všetky podrobnosti riešení. Vypracovávame ich ručným kreslením, alebo v programe AutoCAD. V technickej správe popíšeme pôvodný stav, zadanie investora a popis predmetu realizácie s technologickými postupmi, podmienkami realizácie na danej stavbe a podmienkami záruky. Záruku na dielo poskytujeme na 3 až 10 rokov podľa druhu prác a použitej technológie a sú uvedené v príslušnej ZOD.

TECHNICKÁ SPRÁVA A ROZPOČET

Podrobná ponuková dokumentácia je vždy spracovávaná jednotnou formou a má svoje identifikačné číslo. Ponuková dokumentácia je spracovávaná na základe dlhoročných skúseností vedenia firmy a tímu technikov Strestavu UNI, čo sa premieta do firemného know-how. Dôležité sú aj informácie od jednotlivých výrobcov dokumentovaných vo forme katalógov k jednotlivým technológiám. V technickej správe sa uvádza popis pôvodného riešenia v projekte investora, alebo výsledky prieskumu strechy s priloženou fotodokumentáciou a návrh nového riešenia navrhovaného našou firmou. Položkové rozpočty sú vypracovávané na základe výkazov výmer v programe Sizkar, ktorý umožňuje presný popis jednotlivých položiek s priebežnou aktualizáciou cien vstupných materiálov a ostatných nákladových položiek.

STAVBYVEDÚCI A RIADENIE PRÁC

Všetky práce realizované Strestavom UNI sú vykonávané podľa základných alebo podrobných ponukových dokumentácií pod vedením stavbyvedúceho Strestavu UNI a vedúceho montážnika.  Montážne čaty máme vyškolené na používanie strešných a fasádnych  technológií a majú aj bohaté dlhoročné skúsenosti z kladenia povlakových krytín na báze termoplastov rôznych druhov. Zásobovanie stavieb vykonávame na základe výpisu materiálu na zákazku, vypracovaného podľa rozpočtu stavby. Presná kalkulácia každého diela umožňuje presne sledovať množstvá už dodaného materiálu na stavbu a koľko ešte treba dodať. Vývoz objemných materiálov zabezpečujeme zmluvnými nákladnými vozidlami a zbytok firemnými dodávkami. Riadenie prác vykonáva stavbyvedúci, ktorý koordinuje práce s investorom, alebo jeho stavbyvedúcim, ak sa jedná o novostavby, či stavebným dozorom a vedie stavebný, alebo stavebnomontážny denník v zmysle dohody v príslušnej zmluve.

MONTÁŽNE ČATY STRESTAVU UNI

Montážnici Strestavu UNI sú nielen vyškolení s certifikátmi pre jednotlivé technológie, ale aj pravidelne preškoľovaní v oblasti BOZ, majú povolenie pre prácu vo výškach a sú vybavení prostriedkami individuálnej ochrany pre prácu vo výškach. Pre vykonávané práce sú vybavení profesionálnym  náradím, montážnymi a  vŕtacími prostriedkami a iným náradím podľa druhu používanej technológie. Pracovné čaty sú zostavené spravidla zo štvorčlenných až päťčlenných mobilných čiat, ktoré sa podľa potreby presúvajú operatívne  zo stavby na stavbu. Okrem osobného kontaktu montážnikov so stavbyvedúcim a vedúcim montážnikom  je operatívny kontakt so všetkými členmi čaty zabezpečený mobilnými telefónmi. Riadenie výroby tak môže prebiehať veľmi pružne a reagovať na všetky podnety veľmi operatívne a včas.

práce na streche