ZAČLENENIE FIRMY V PROFESNÝCH AKTIVITÁCH

Cech Strechárov Slovenska

Cech Strechárov Slovenska bol založený v roku 1997, má celoslovenskú pôsobnosť a združuje realizátorov striech, výrobcov a dodávateľov stavebných materiálov pre strechy, vzdelávacie inštitúcie a popredných odborníkov zaoberajúcich sa problematikou striech. Firma Strestav je zakladajúcim členom cechu a jej konateľ Stanislav Čižmárik bol vyše desať rokov predsedom tohto cechu od jeho založenia. V súčasnosti je podpredsedom cechu. Cech aktívne pracuje v prospech vzdelávania a zvyšovania úrovne remeselných činností v oblasti striech. Cech zastupuje svojich členov a chráni ich záujmy vo všetkých aspektoch spoločenského diania. Vytvára lepšie podmienky pre svojich členov v oblasti legislatívy. Cech pomáha aj stavebným učilištiam vo vzdelávaní učňov, poskytovaním odbornej literatúry i vzdelávacími akciami pre ich lektorov. Cech organizuje odborné medzinárodné Sympózium Strechy v Bratislave a tento rok to bude už 19. ročník. Jeho odborným garantom je Prof. Ing. Jozef Oláh PhDr., ktorý je poprednou autoritou v oblasti strešných konštrukcií. Značnému záujmu sa tešia odborné cechové dni organizované po celom Slovensku, na ktorých sa vzdelávajú nielen členovia cechu, ale aj projektanti, investori i široká stavebná verejnosť. Cech si svojou profesionálnou a rozsiahlou činnosťou získal rešpekt a je dávaný ako príklad i v rámci Medzinárodnej federácie strechárov (IFD), ktorej je členom a v ktorom je organizovaných 19 krajín Európy. Cech strechárov Slovenska má pravidelne svoj stánok aj na veľtrhu CONECO, kde je zapojený do poradenského centra a organizuje každoročne i súťaže učňovských škôl v strechárskych remeslách. Je zapojený v normotvornej komisii a organizuje strechársky odborný seminár v Mošovciach. Zástupcovia cechu sú integrovaní aj v práci Slovenského živnostenského zväzu a jeho partenerských organizácií.

SŽZ – Slovenský živnostenský zvaz

Slovenský živnostenský zväz je pokračovateľom tradícií živnostníctva na Slovensku. Združuje remeselné cechy, a iné živnostenské združenia a asociácie. Je dôstojným reprezentantom živnostníkov Slovenska. Prezidentom SŽZ od roku 2009 je Stanislav Čižmárik – konateľ firmy Strestav a podpredseda CSS. SŽZ nadväzuje na dlhoročné tradície živnostníctva na Slovensku a je nástupníckou organizáciou bývalých živnostenských zväzov. Vo širokej verejnosti je hlboko rešpektovaný, ako organizácia s veľkými skúsenosťami. Vyvíja rozsiahlu činnosť a spoluprácu nielen na Slovensku ale aj v rámci Európskej únie a je zapojený do množstva projektov. Slovenský živnostenský zväz ako zástupca živnostníkov vytvára tlak na legislatívne orgány za účelom vytvorenia čo najlepšieho podnikateľského prostredia pre živnostníkov ako aj pre malé a stredné podniky. Jeho činnosť je v tomto smere mimoriadne prospešná a v koordinácii s ostatnými podnikateľskými zväzmi a profesnými organizáciami sa jej darí ovplyvňovať pozitívne zmeny v celej legislatíve. Cech strechárov je členom SŹZ od roku 1997.

Medzi najúspešnejšie vyjednávania pod vedením prezidenta SŽZ Stanislava Čižmárika patrí daňovo odvodová reforma, úprava zákona o reštrukturalizácii, ako aj zavednie 60% paušálnych výdavkov pre živnostínkov.