Dokonalé strechy na kľúč

 • Ploché strechy bytových domov
 • Strechy výrobných hál
 • Ploché strechy rodinných domov
 • Pochôdzne terasy a parkoviská
 • Balkóny technológiami povl. krytín
 • Vegetačné strechy
 • Šikmé strechy na krovoch

Bežné stavebné práce

 • Zateplenie fasád KZS
 • Kompletné riešenia otvorov na fasádach
 • Zámočnícke práce nerez + klasické

Systém práce firmy Strestav UNI

Pri spracovávaní ponúk pre zákazníkov postupujeme rovnakým spôsobom bez ohľadu
na veľkosť zákazky.

1) Príprava podkladov

Obhliadka striech, zistenie príčin porúch, vyhotovenie fotodokumentácie.

Pri novostavbách robíme posúdenie správnosti navrhnutých detailov, ako aj celkového návrhu riešenia striech v projekte investora.

2) Spracovanie výkresovej dokumentácie Strestavu UNI

Firma Strestav UNI má vypracované stovky svojich know-how detailov na riešenie detailov striech a po diskusii s objednávateľom sa vyberie najvhodnejšie riešenie.

K vybratému stavebnému riešeniu sa vypracuje technická správa. Súčasťou našej PD sú podrobné detaily konštrukcií.

Každý detail Strestavu UNI má svoje identifikačné číslo. Tak je v PD vždy jasne stanovené ako sa majú práce realizovať.

3) Položkový rozpočet prác

Na základe spracovanej výkresovej časti sa pristúpi k vykonaniu výkazu výmer, ktorý je spracovaný vo forme excel. Tabuľky sú podľa jednotlivých detailov, aby si investor mohol skolaudovať množstvo prác. Rozpočet je vypracovaný s ohľadom na detaily a fragmenty jednotlivých striech.

4) Kompletná ponuková dokumentácia

Každá PD Strestavu obsahuje nasledovné dokumenty:

 • Technická správa a číslo PD
 • Záručné podmienky
 • Pôdorys striech s vyznačením detailov Strestavu (D1, D2, D3…)
 • Výkresy detailov s uvedením identifikačného čísla detailu
 • Tabuľky fragmentov s uvedením jednotlivých vrstiev v streche
 • Definície stavebných pripraveností
 • Podrobný rozpočet prác

5) Dohoda o vykonaní prác

Na základe zhotovenej ponukovej dokumentácie Strestavu UNI sa vystaví štandardná zmluva o dielo, alebo investor ??? objednávku na vykonanie prác.

O našej firme

Strestav UNI s.r.o. je realizačnou firmou pre opláštenie budov, t.j. strechy + fasády, ktorá si za svoj prvoradý cieľ vytýčila nekompromisne najvyššiu kvalitu a spoľahlivosť realizovaných stavebných prác a to práve vo veľmi náročnej oblasti obnovy budov. Aby to mohla naplniť, kladie dôraz najmä na dokonalú prípravu v ponukovej a projektovej dokumentácii, ako aj na kvalitu samotnej realizácie prác. Vedenie firmy má desiatky rokov skúsenosti z oblasti stavebníctva a najmä striech. V Strestave UNI pracujeme podľa certifikovaného systému kvality ISO 9001 a vo svojich realizáciách používame len technológie overené v praxi dlhoročnými skúsenosťami. Skúsený tím riadiacich pracovníkov a kvalitných montážnikov vykonáva kvalitnú prácu k spokojnosti zákazníkov. Naša firma patrí medzi najprofesionálnejšie firmy v oblasti striech i fasád. Pozrite si naše stránky a urobte si úsudok o našej činnosti a realizácii prác. Výsledky hovoria za nás.

Stanislav Čižmárik - riaditeľ

Stanislav Čižmárik, riaditeľ