DRUHY PONÚKANÝCH PLOCHÝCH STRIECH

Strechy kotvené bezúčelové (nepochôdzne)

Jedná sa o najbežnejšie strechy, kde povlaková krytina je zároveň povrchom strechy a je kotvená do podkladu kotevnými prvkami. Môžu byť realizované v zmysle PD s vrstvou tepelnej izolácie i bez nej. Strestav UNI na takéto strechy používa prednostne ako krytinu technológie z mPVC: Sikaplan, Fatrafol. Tieto krytiny sú prevažne vystužené polyesterovými rohožami. Zároveň sú to všetko krytiny, kde sú súčasťou dodávanej technológie aj klampiarske práce z hrubo poplastovaných plechov, ku ktorým sa krytina z termoplastu priamo natavuje a tak vzniká jednoliata kompaktná povlaková krytina od oplechovaní až po strešné vtoky. Zvary u termoplastov sa nelepia, ale fólie sa vzájomne stavujú horúcim vzduchom, čím vznikne úplne dokonale kompaktný tesný spoj. K takýmto dokonalým spojom dochádza jedine u termoplastických fólií a u asfaltových pásov.

Strechy zaťažené štrkom

Majú namiesto mechanického kotvenia vrstvu zaťažovacieho štrku frakcie 16-32 mm. Pre takýto druh striech je najvhodnejšia fólia vystužená sklenými vláknami, ktoré lepšie odolávajú zaťaženiu v bodovom zaťažení a hmota termoplastu, je o niečo tuhšia ako pre kotvené fólie. Preto sú vhodné na terasy parkoviská a podobné konštrukcie. Prevažne na ne používame hlavne fólie Fatrafol a Sikaplán o minimálnej hrúbke 1,5 mm.

Pochôdzne strechy – balkóny a terasy s kompaktným povrchom

Tento druh pochôdznych terás a balkónov má najvyššiu trvanlivosť a ľahko sa udržiava v čistote. To umožňuje keramická dlažba kladená do lepidla na betónovú mazaninu hrubú najmenej 50 mm, alebo iné druhy, napríklad keramická dlažba 600x600x20mm, alebo tvárnice z komopzitných materiálov. Pod ňou však musí byť použitá bezpodmienečne špeciálna drenážno akumulačná dierovaná rohož pre odvádzanie presiaknutých vôd cez dlažbu a mazaninu. K týmto prienikom dochádza aj keď sú použité lepidlá pre exteriér často nesprávne označované ako vodotesné. Následne dochádza k zamŕzaniu nahromadenej vody v betónovej mazanine a tým k jej degradácii. Pod rohožou umiestňujeme dve klzné vrstvy z tenkej PE fólie. Pod nimi je na geotextílii povlaková krytina z termoplastickej fólie vystuženej sklenými vláknami. Tepelná izolácia z tvrdeného polystyrénu EPS 150-200 musí byť vždy od fólie oddelená separačnou geotextíliou. Ako parozábrana je najvhodnejší ťažký asfaltový pás, ktorý môže zároveň slúžiť ako dočasná hydroizolácia počas výstavby, alebo fóliové parozábrany.

Pochôdzne strechy – terasy s dlažbou na terčoch a dlažby kladené na štrku

U týchto striech je fragment pod dlažbou zhodný, ale namiesto betónovej vrstvy je použitý pod dlažbu vrstvený drvený štrk, alebo terče pod dlažbu. Dlažba je zvyčajne betónová o hrúbke 40, alebo 50 mm, ako aj iné druhy kompozitných tvárnic a kreamických dlážb 2cm.

Vegetačné strechy (zelené strechy)

Povrch podzemných garáží, časť priveľkej terasy na bytovom dome, alebo celkom malú plochu pre potešenie z lepšieho výhľadu na strechu môžeme urobiť ako kus či kúsok strešnej záhrady. Aby nám však vegetácia nevyschla, alebo nezačala zatekať strecha a potom treba celé dielo robiť odznovu, je potrebné venovať návrhu takejto strešnej záhrady vysokú pozornosť a zveriť ju radšej skúseným profesionálom. Strestav UNI má pre takéto riešenia svoje know–how. V prvom rade musí byť dokonale urobená povlaková krytina, ktorá musí byť min. 1,5 mm hrubá, doporučujeme však i 2,0 mm. Pod substrátom vegetačnej strechy (zelenej strechy) musí byť umiestnená hydro akumulačno – drenážna vrstva. Lebo priveľa vody rovnako ako sucho je pre vegetáciu škodlivé. Druh vegetácie musí byť prispôsobený hrúbke použitého substrátu a pri návrhu takejto strešnej záhrady sa samozrejme musí staticky posúdiť, aká vrstva substrátu sa môže na strechu použiť. Takúto vegetačnú strechu je možné používať aj ako miesto na rekreáciu, a k tomu si tu vybudovať napríklad pergoly pre popínavé rastliny, či spevnené plochy a miesta na posedenie. Strestav UNI vám k takýmto riešeniam vie ponúknuť množstvo overených spoľahlivých a nápaditých riešení. Ponúkame vysokú kvalitu a spoľahlivosť navrhovaných materiálov a technológií. Vegetačná strecha je tzv. piatou fasádou budovy a architektom dáva netradičné možnosti riešení.

Pojazdné strechy a parkoviská

Tento druh striech je mimoriadne náročný. Vozidlá presúvajúce sa po takejto streche vytvárajú dynamické namáhania, ktoré je treba eliminovať vo fragmente strešného plášťa tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu povlakovej krytiny týmito silami. Vhodným riešením je použitie pružných klzných a pevných tlaku odolných vrstiev v kombinácii s drenážnymi rohožami a separačnými geotextíliami, ktoré vo viacerých vrstvách ochránia samotnú povlakovú krytinu pred priamym mechanickým poškodením, ako aj posuvom vrstiev pri brzdení vozidiel a podobne. Povrch takýchto plôch je najvhodnejšie riešiť zámkovou dlažbou kladenou do drveného štrku, nakoľko i v týchto vrstvách dochádza k pohlcovaniu dynamických účinkov vozidiel. Betónový povrch takýchto plôch je často poruchový, lebo v dilatáciách dochádza k deštrukcii materiálov. Zámková dlažba je rozbitá do tisícok plôch jednotlivých dlaždíc a na zhutnenom ale pružnom štrkovom podklade pôsobí mimoriadne odolne. V prípade poruchy sa takáto plocha dá rozobrať a znovu poskladať, čo u plôch z monolitických betónov nie je možné.

Cestná komunikácia na streche objektu

Áno, aj s takýmto riešením sme sa vo svojej činnosti už stretli. Nieje to neriešiteľný problém. Aj tu je však potrebné dodržať hore uvedené zásady. Cestná komunikácia na streche musí spĺňať mnohonásobne vyššie zaťaženie ako parkovisko. Preto povlaková krytina a dilatácie v nej musia byť umiestnené hlboko pod povrchom cesty (20-30 cm), aby sa v týchto vrstvách eliminovali brzdné dynamické účinky a pod týmito vrstvami nad vystuženou pružnou povlakovou krytinou bol priestor na oddrenážovanie presiaknutých vôd a na klzné a ochranné vrstvy. Strestav UNI vie riešiť spoľahlivo i takéto náročné konštrukcie.

TECHNOLÓGIE KRYTÍN PRE PLOCHÉ STRECHY

Firma Strestav UNI používa pre realizáciu striech tie najspoľahlivejšie materiály od renomovaných výrobcov. Z doteraz realizovaných striech to boli na 80% plôch materiály z termoplastických fólií, ktoré majú ako technológia pre krytiny aj systémové plechy –hrubopoplastované ku ktorým sa tieto fólie dajú priamo natavovať, čím vznikajú dokonalé pevné spoje ku klampiarskym oplechovaniam a zároveň je možné vytvárať nekonečné variácie akýchkoľvek detailov, čo iné technológie neumožňujú.

Termoplastické fólie

Najpoužívanejšou fóliou pre ploché kotevné strechy je u nás Fatrafol, potom Sikaplan, všetko na báze mPVC. FATRAFOL od českého výrobcu Fatra Napajedla je v súčasnosti našou najpoužívanejšou strešnou povlakovou krytinou. Všetky tieto uvedené technológie majú v svojej dodávke i systémové hrubo poplastované plechy. Tieto technológie majú u každého výrobcu celú radu modifikácií pre použitie na ploché strechy, terasy, či spodné stavby s odolnosťou proti radónu, či proti ropným látkam. Dôležitá je aj ich spracovateľnosť za chladu, kedy voči iným technológiám sú ohybné aj za mínusových teplôt a sú preto dobre spracovateľné. U polyolefínových fólii je to so spracovateľnosťou v zimnom období horšie. Z hľadiska použitia má veľkú dôležitosť i staviteľnosť strešnej fólie po rokoch. U mpVC je staviteľnosť dobrá i po desiatkach rokov. U ostatných fólií je potrebné zvážiť, či práve tento faktor nie je na prekážku pri výbere technológie vzhľadom na údržbu striech v dlhodobom horizonte. Naši technici podľa potreby jednotlivých striech vyberú najvhodnejšie riešenie.

Tam, kde je potrebné mať odolnú fóliu voči ropným látkam a má sa realizovať práca v zime, je vhodné použiť druh povlakovej krytiny dostatočnou ohybnosťou za chladu, aby sa zabezpečili dokonalé spoje i v zimnom období. Vývoj ide stále dopredu a v aktuálnom čase prichádzajú výrobcovia stále s novými materiálmi. Podľa aktuálnych znalostí sa sortiment našej firmy rozširuje.

Krytiny plochých striech z ťažkých asfaltových pásov

V prípade požiadavky investora realizujeme i povlakové krytiny z ťažkých asfaltových pásov. Používame však len overené kvalitné asfaltové pásy od renomovaných výrobcov, ktoré majú celú škálu rôznych druhov výrobkov určených pre rôzne druhy použitia.

Pre tento druh konštrukcií je potrebné riešiť osobitné detaily pre napojenie pri klampiarskych prácach a pozornosť treba venovať i vytvoreniu dostatočného spádu plochy pod krytinou podľa normy a predpisov výrobcu.