1. PREHĽAD ČINNOSTÍ FIRMY STRESTAV 2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FIRMY 3. LICENCIE, CERTIFIKÁTY
A POISTENIE
4. PREČO TREBA ZATEPLOVAŤ 5. MOŽNOSTI FINANCOVANIA 6. VÝBER REFERENCIÍ STRIECH A FASÁD 2011 7. FOTOGALÉRIA VÝBER REF. STRIECH 8. NAŠE OCENENIA STRECHA ROKA 9. PRÍKLADY REALIZA- ČNÝCH DETAILOV 10. PRIESKUMY A ANALÝZY PORÚCH STAVIEB 11. DRUHY PONÚKANÝCH PLOCHÝCH STRIECH 12. ZATEPLENIE FASÁD BUDOV KZS 13. NÁVRHY FAREBNOSTI FASÁD OD ARCHITEKTA 14. NÁŠ BULETIN
PROFIL SPOLOČNOSTI
15. ODBORNÉ
PREZENTÁCIE
16. ZAČLENENIE V PROFESNÝCH AKT. 17. FIREMNÉ
KONTAKTY

PRÍKLADY NAŠICH RIEŠENÍ STAVEBNÝCH DETAILOVDetail atiky na streche

Riešenie napojenia povlakovej krytiny na nízku atiku je často riešený podľa požiadaviek architekta tak, aby oplechovanie vrchu atiky bolo riešené klasickým oplechovaním a ostatná plocha strechy ako technológia mPVC. To si často vyžiada špeciálne riešenia, najmä keď je potrebné vyriešiť aj zaizolovanie zábradlí. Vrch oplechovania musí byť vždy vyspádovaný smerom ku streche. Nesmie sa pritom zabudnúť na zateplenie železobetónových konštrukcií na miestach kde by mohli vznikať tepelné mosty. Detaily v našich PD označujeme D1, D2, D3 atď.

Detail ukončenia krytiny na stenách

Ukončenie povlakovej krytiny na stene musí byť vždy na pevnej konštrukcii murovanej či betónovej stene a to lemovacou lištou s pretmelením alebo podsunutím pod zateplenie. Nesmie byť upevňované na polystyrénoch. Musí sa pamätať i na zateplenie betónových stien v mieste zvislej izolácie, ktorá musí byť podľa normy min. 15 cm nad posledný povrch strešného plášťa. Pri rekonštrukcii treba zvážiť, či vodonepriepustnosť omietky nad lemovacou lištou je v poriadku, lebo dažďová voda môže prenikať i cez fasádnu omietku poza lištu do strešného plášťa. Podľa konkrétnych podmienok treba vybrať vhodné riešenie vždy špeciálne pre daný prípad. V tomto konkrétnom prípade je ukončenie riešené „Z“ lištou upevnenou na murivo a následne prekrytou fasádnym zateplením.

Detail fragmentov jednotlivých druhov striech

Stanovujeme podľa požiadaviek kladených na jednotlivé strechy. Preto sa vychádza vždy zo zásad, ktoré sú štandardne v našej firme používané. Fragment konkrétnej strechy je vždy prekonzultovaný projektantmi s vedením spoločnosti. Rozhodujúce je, či sa jedná o strechu kotvenú, zaťaženú štrkovou vrstvou, terasu atď. Prihliada sa aj na zaťaženie strechy, nad akým priestorom je strecha budovaná a akému účelu bude slúžiť. Spolupracuje sa pritom s investorom resp. objednávateľom či projektantom stavby. Výkres fragmentu v našich PD je označovaný vždy F1, F2, F3 atď.

Pôdorysy striech

Vykresľujú sa ako schematické s použitím rozmerových kót, bez pevne stanovenej mierky a to tak, aby sa dali vykresliť na formát A3, ktorý môžu používať aj montážnici na stavbe. Slúžia hlavne na definovanie, kde je aký detail konkrétne použitý. Pre realizáciu prác je dôležité hlavne aký detail sa na ktorom mieste má použiť. Pôdorysy slúžia zároveň pre definovanie spádových rovín a umiestnenie vpustov. Norma určuje spád pre strechy je minimálne 1,75%. Zdôrazňujeme, že je to minimálny sklon a treba ho merať v najdlhšej vzdialenosti od vpustu. Pri nedodržaní uvedeného spádu je následkom prirodzených stavebných nerovností spôsobené státie vody na povrchu izolácie. Pôdorysy v našich PD sa označujú P1, P2, P3 atď.

Detail ukončenia na zvislej stene terasy (novostavba)

Na spádový betón sa zhotoví parozábrana, tepelná izolácia v ploche terasy. Parozábrana sa ukončí až do výšky tepelnej izolácie. Povlaková krytina sa realizuje na zvislej stene lemovacím profilom zo systémového hrubopoplastovaného plechu Sika aj s pretmelením. Na povlakovú krytinu sa položí 2x klzná vrstva z PE fólie na ktorú sa kladie dlažba na terče. Podľa potreby prevádzky sa zvislá časť izolácie môže opatriť okopnou lištou s poistnou pretmelenou lemovacou lištou.

Rekonštrukcia zvislej steny v mieste dilatácie

Zhotovenie novej povlakovej krytiny na zvislej stene v mieste dilatácie bez dodatočného priteplenia v ploche strechy patrí medzi náročne zaťažované konštrukcie. Preto je potrebné dbať najmä na to, aby príslušné lišty boli kotvené vždy len k jednej strane dilatovaných celkov. Povlaková krytina je ukončená lemovacím profilom na stene z hrubopoplastovaného plechu s pretmelením. Takto ukončená hydroizolácia je dostačujúca pre dokonalé tesnenie. V tomto prípade je však aj z praktického hľadiska použitá odkvapová lišta z hrubopoplastovaného plechu s pretmelením, nakoľko strecha je riešená technológiou z mPVC.

Detail atiky s predsadenou presklenou fasádou

Tieto detaily sa musia vždy šiť na mieru podľa druhu použitého obvodového plášťa a konštrukčných odsadení a medzier jednotlivých konštrukčných dielov fasády. Konštrukcia atiky je v uvedenom prípade vyhotovená z uzavretých oceľových profilov, priteplená. Vrch atiky je vytvorený z oceľovej platne hr. 3,0 mm. Parozábrana sa kladie na trapézový plech a je vytiahnutá až na oceľový profil. Konštrukcia atiky je taktiež priteplená, aby nedochádzalo ku kondenzácii vodných pár na jej povrchu. Povlaková krytina je v tomto prípade ukončená záveternou lištou z hrubopoplastovaného plechu.

Detail ukončenia na zvislej stene terasy (novostavba)

Na spádový betón sa zhotoví parozábrana a tepelná izolácia v ploche terasy. Parozábrana sa vyťahuje až na výšku tepelnej izolácie. Povlaková krytina sa ukončí na zvislej stene lemovacím profilom s pretmelením. Na povlakovú krytinu sa položí klzná vrstva, na ktorú sa kladie dlažba na terče. Pre doplnenie architektúry je na zvislej stene osadená okopná a krycia lišta Rheinzink kladená do tmelu.

Detail ukončenia krytiny do žľabu

Prípad riešenia detailu ukončenia strechy zaťaženej štrkovou vrstvou do vonkajšieho žľabového systému. Fragment strechy je vyspádovaný ku žľabu a ukončená „C“ profilom z 2 mm hrubého pozinkovaného plechu. Týmto profilom bola ukončená tepelná izolácia na okraji strechy. Na „C“ profil sa prikotvil žľab a odkvapová lišta z hrubopoplastovaného plechu. K tejto lište sa natavila povlaková krytina z mPVC. Pred rozhrnutím štrkového násypu sa osadil perforovaný profil upevnený ku klampiarskym oplechovaniam a separačná geotextília pod štrk. Perforovaný plech tu zabraňuje zosuvu štrku do žľabu a zároveň umožňuje spoľahlivé odvedenie dažďovej vody.

Detail ukončenia krytiny na odvetrávacej hlavici

Pre dokonalé izolovanie zvislého prestupu je potrebné detailovú povlakovú krytinu vytiahnuť až 15 cm nad posledný povrch strechy. Krytina sa na vrchnej časti prestupu k prestupu upevní pozinkovaným drôtom. Krytinu preložíme cez drôt a spoj zvaríme teplovzdušnou pištoľou. Zovretie je tak chránené dokonale proti poveternostným vplyvom a nedochádza po čase ku korózii ako je tomu pri povrchovom zovretí pozinkovanými pásikmi. Vrch detailu sa pretmelí vodotesným tmelom.

© Strestav 2012 | webdesign & seo umstudio.net