1. PREHĽAD ČINNOSTÍ FIRMY STRESTAV 2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FIRMY 3. LICENCIE, CERTIFIKÁTY
A POISTENIE
4. PREČO TREBA ZATEPLOVAŤ 5. MOŽNOSTI FINANCOVANIA 6. VÝBER REFERENCIÍ STRIECH A FASÁD 2011 7. FOTOGALÉRIA VÝBER REF. STRIECH 8. NAŠE OCENENIA STRECHA ROKA 9. PRÍKLADY REALIZA- ČNÝCH DETAILOV 10. PRIESKUMY A ANALÝZY PORÚCH STAVIEB 11. DRUHY PONÚKANÝCH PLOCHÝCH STRIECH 12. ZATEPLENIE FASÁD BUDOV KZS 13. NÁVRHY FAREBNOSTI FASÁD OD ARCHITEKTA 14. NÁŠ BULETIN
PROFIL SPOLOČNOSTI
15. ODBORNÉ
PREZENTÁCIE
16. ZAČLENENIE V PROFESNÝCH AKT. 17. FIREMNÉ
KONTAKTY

VÝBER Z REFERENCIÍ STRIECH A FASÁD 2010 – 2011

NOVOSTAVBY PLOCHÝCH STRIECH – REFERENCIE

Rekonštrukcia strechy autosalónu Porsche Bratislava

Pôvodná konštrukcia bola poruchová a nastávala v nej kondenzácia vodných pár, nakoľko bola nedostatočne zateplená a bola porušená pôvodná parozábrana. Navyše nebola dodržaná norma o navrhovaní striech vo viacerých bodoch. Odvodňovacie úžľabia nemali napojenú parozábranu na ostatnú plochu strechy a hrúbka tepelnej izolácie v mieste úžľabia bola len 10 cm. Po dôkladnej analýze stavu strešného plášťa vykonanými sondami a prieskumom strešného plášťa sme navrhli rekonštrukciu, ktorá spočívala v pridaní tepelnej izolácie hrúbky 120 mm, novej parozábrany a novej povlakovej krytiny. Ďalej bolo potrebné osadiť nové svetlíky. Povlaková krytina pre rekonštrukciu bola Sikaplan 15 G z vystuženého mPVC. Práce sa realizovali na celkovej ploche 3 445 m2.

Terasy a balkóny na Mestských vilách v Karlovej Vsi

Boli realizované súbežne so strechami. Ako parozábrana tu bol použitý ťažký 1x asfaltový pás Elastobit, slúžiaci zároveň ako dočasná hydroizolácia počas výstavby. Vzhľadom na postup prác na fasáde bolo toto riešenie veľmi vhodné. Po skončení práce na fasádach sa potom začali komplexne realizovať terasy. Boli navrhnuté s povlakovou krytinou Trocal SGmA. Tepelná izolácia Polystyrén PSE 150 a 200. Súčasťou dodávky boli aj všetky klampiarske práce realizované taktiež do oblúkov a žľabové systémy náročne tvarované podľa architektonických požiadaviek stavby. To si vyžiadalo vyššiu prácnosť a vysoké majstrovstvo našich klampiarov a montážnikov.

Klampiarske práce na streche budovy EMM

Požiadavkou investora bolo zrealizovať klampiarske práce na vrchu atiky, ktorá slúži ako zábradlie, oplechovaním z titanzinkového plechu bez zastávok. Pritom šírka atiky s predsadenou fasádou je vyše 40 cm. Zhotovili sa teda špeciálne ploché spoje s podkladnými pásmi v mieste spoja od firmy Rheinzink. Oplechovanie bolo realizované na drevenom záklope z dosák dôkladne vyspádovanom k terase. Pod oplechovaním bola položená drenážna vrstva. Klampiarske práce sa vykonávali na základe konzultácií s firmou Rheinzink a podrobných konštrukčných detailov od firmy Strestav.

Pojazdná strecha VD Gabčíkovo

Bola realizovaná na ploche vyše 3 500 m2. Fragment strechy bol riešený ako pojazdná strecha. Pod priestormi strechy sa nachádzajú zariadenia elektrárne s vysokým napätím. Preto bol návrh fragmentu prispôsobený týmto náročným podmienkam. Bol navrhnutý s ochrannými a klznými vrstvami z platní Cetris, s drenážnou vrstvou z Tatradrenu a dvoch vrstiev klznej fólie PE. Povrch pojazdnej strechy bol zo zámkovej dlažby kladenej do drveného štrku. Tak bola zabezpečená dostatočná ochranu povlakovej krytiny proti všetkým druhom zaťaženia. Rekonštrukcia bola riešená komplexne vrátane projektu. Strestav bol zároveň generálnym dodávateľom celej rekonštrukcie. Povlaková krytina použitá pri rekonštrukcii bola fólia z materiálu VAE Vaeplan a to vo forme rolovanej fólie aj tekutej fólie, ktorá sa použila v zložitých detailoch napríklad na izolovaní koľajníc pre transformátory a v kobkách pre transformátory. Po vykonaní prác sa vykonala tri dni trvajúca zátopová skúška.

Rekonštrukcie plochých striech – referencie

Rekonštrukcia haly M8, Piešťany

Kompletná rekonštrukcia výrobnej haly M8 bola vykonávaná od prieskumu strechy a návrhu riešenia až po samotnú realizáciu. Pôvodne premočený strešný plášť s množstvom prebytočných technologických zariadení a otvorov na streche, bol zrekonštruovaný technológiou z vystuženého mPVC Sikaplán. Jednalo sa o dvojplášťovú strechu a preto bolo možné úspešne využiť medzeru pod pórobetónovými panelmi na vysúšanie značne premočených konštrukcií strešného plášťa pomocou rotačných turbín Lomanco. Riešenie sa osvedčilo a nemusel sa vybúravať strešný plášť, ako pôvodne navrhoval projekt investora.

Objekty kotolní a technologických objektov Bratislava

Strestav zrealizoval celý rad týchto objektov. Jednalo sa o rekonštrukcie plynových kotolní, kde bolo treba doriešiť okrem defektného stavu povlakovej krytiny z ťažkých asfaltových pásov aj prestupy horúcich komínov, ktoré bolo treba zaizolovať a zároveň urobiť vodotesnými aj vo vykurovacej sezóne. Ako povlaková krytina boli používané povlakové krytiny Sikaplan 15 G a Sarnafil.

Obnovy striech rodinných domov

Kompletné rekonštrukcie striech rodinných domov technológiou Fatrafol, Sikaplan 15G, Sarnafil vždy vrátane nových klampiarskych prác z hrubopoplastovaných plechov a prevažne bez odstraňovania pôvodných oplechovaní, ktoré sa ponechali ako príponky pod nové oplechovanie. Povlaková krytina bola vyvedená vždy na atiku, kde bola priamo natavená na klampiarske oplechovania z hrubopoplastovaných plechov, čím sa vytvorila po celej ploche strechy jednoliata fólia. Kotvenie bolo vykonáva prevažne kotvami Ejot a SFS.

Rekonštrukcie bytových domov

Rekonštrukcie striech bytových domov vykonávame taktiež termoplastickými fóliami Sikaplan, Sarnafil, Fatrafol a podobne. Pri prevlhnutom strešnom plášti alebo sa plocha perforuje otvormi v množstve 1% otvorov z plochy a krytina sa oddelí separačnou geotextíliou od pôvodných asfaltových vrstiev. Nakoľko mPVC fólie majú väčšiu paropriepustnosť ako podkladné vrstvy je takto navrhnutá strecha správnym riešením. Pôvodné klampiarske práce sa prevažne i na bytovkách prekrývajú hrubopoplastovanými plechmi a vykoná sa podľa požiadaviek investora i revízia bleskozvodu. Takýchto úspešne zrealizovaných objektov máme v Strestave už desiatky.

Rekonštrukcia strechy Slovenskej Grafie za plnej prevádzky v hale

Rekonštrukcia tejto strechy patrí medzi najnáročnejšie z hľadiska projekčného návrhu ako aj z hľadiska realizácie. Strešný plášť mal pôvodne nosnú časť z vlnitého plechu, ktorý bol skorodovaný. Celý strešný plášť sa musel demontavať. Požiadavka investora bola, aby sa táto rekonštrukcia vykonávala bez prerušenia práce na tlačiarenskej výrobe v hale. V spolupráci s Prof. Ing. Oláhom, PhDr. vznikol úspešný návrh rekonštrukcie a následná realizácia prác. Vykonala sa bez zatečenia objektu. Ako nový strešný plášť boli použité systémové trapézové plechy, spádový polystyrén a minerálne vlny. Krytinou bol vystužený mPVC Alkorplan a Sikaplan 15 G. Kotvenie bolo od Firmy Ejot do nových nosných trapézových plechov.

© Strestav 2012 | webdesign & seo umstudio.net