1. PREHĽAD ČINNOSTÍ FIRMY STRESTAV 2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FIRMY 3. LICENCIE, CERTIFIKÁTY
A POISTENIE
4. PREČO TREBA ZATEPLOVAŤ 5. MOŽNOSTI FINANCOVANIA 6. VÝBER REFERENCIÍ STRIECH A FASÁD 2011 7. FOTOGALÉRIA VÝBER REF. STRIECH 8. NAŠE OCENENIA STRECHA ROKA 9. PRÍKLADY REALIZA- ČNÝCH DETAILOV 10. PRIESKUMY A ANALÝZY PORÚCH STAVIEB 11. DRUHY PONÚKANÝCH PLOCHÝCH STRIECH 12. ZATEPLENIE FASÁD BUDOV KZS 13. NÁVRHY FAREBNOSTI FASÁD OD ARCHITEKTA 14. NÁŠ BULETIN
PROFIL SPOLOČNOSTI
15. ODBORNÉ
PREZENTÁCIE
16. ZAČLENENIE V PROFESNÝCH AKT. 17. FIREMNÉ
KONTAKTY

NAŠE OCENENIA STRECHA ROKA

Ocenenie strecha roka udeľuje Cech strechárov Slovenska. Hlasujú členovia cechu i účastníci odborného sympózia strechy v Bratislave. Pri udeľovaní ocenenia sa zohľadňuje nielen vizuálna stránka diela, ale aj to , či je strecha riadne funkčná a zodpovedá platným predpisom pre realizáciu striech. Strechy, ktoré nespĺňajú tieto kritériá sú zo súťaže vyradené.

Strecha roka 2006 – Strecha a terasa budovy EMM

Bola realizovaná podľa projektu projektanta stavby doplnená o technické detaily Strestavu. Jednalo sa o dve plochy na tomto objekte. Strechu zaťaženú štrkom na najvyššom podlaží a terasu o poschodie nižšie. Tá bola z časti zaťažená štrkom a veľkými valúnmi a z časti dreveným roštom z orientálneho dreva. Použitá bola povlaková krytina bola Sika Trocal SGmA a Sikaplan 15G, tepelná izolácia bola zo strešného polystyrénu. Realizácia získala ocenenie STRECHA ROKA 2006. Súčasťou dodávky bola i realizácia titanzinkových oplechovaní atík a oplechovaní z hrubo poplastovaného plechu. Na záver vykonávaných prác na povlakovej krytine bola vykonaná zátopová skúška a až po jej kladnom výsledku sa položila štrková vrstva. Strestav spolupracoval pri odpracovávaní jednotlivých detailov s projektantom stavby, najmä čo sa týka dodržiavania náročných architektonických požiadaviek kladených zo strany objednávateľa. Celkový rozsah realizácie povlakovej krytiny bol 624 m2. Na streche zaťaženej štrkom bolo umiestnených množstvo technologických potrubí, a tak boli práce náročné aj na koordináciu postupu prác na stavbe s mnohými subdodávateľmi.


Strecha roka 2002 – Rekonštrukcia strechy Národného rehabilitačného centra Kováčová

Bola realizovaná na ploche vyše 10 000 m2 a bola použitá technológia Sikaplan 15 G a Trocal SGmA. Strecha získala ocenenie STRECHA ROKA 2002. Strestav túto strechu zrealizoval nad pôvodnou povlakovou krytinou z ťažkých asfaltových pásov. Množstvo detailov riešených v rámci ponukovej dokumentácie ohodnotila komisia CSS ako technicky náročné a dokonale zvládnuté a ocenila túto strechu. Strecha bola realizovaná so zateplením z tvrdeného polystyrénu a časť plôch bola zrealizovaná ako pochôdzna strecha s dlažbou.

Strecha roka 2004 – novostavba Mestské vily Karlova Ves

Kompletné zhotovenie striech na novostavbe terás na Mestských vilách v Karlovej Vsi. Bolo realizované priteplenie tepelnou izoláciou PSE s parozábranou PE, separačných vrstiev z geotextílie, povlakovej krytiny z mPVC Sikaplan 15G. Realizácia strechy získala ocenenie STRECHA ROKA 2004. Na terasách bol použitý SikaTrocal SGmA určený pre terasy, vrátane klzných a drenážnych vrstiev. Na tejto akcii boli realizované Strestavom aj klampiarske práce z farbeného pozinkovaného plechu. (žľabový systém, oplechovanie atík zábradlí a pod.) Veľké množstvo atypických detailov bolo zobraté do úvahy pri ocenení strecha roka.

Získané ocenenia

© Strestav 2012 | webdesign & seo umstudio.net